Nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2754/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với các địa phương liên quan xây dựng các mô hình bảo tồn nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là khảo sát, đánh giá thực trạng; hỗ trợ phục vụ truyền dạy và thực hành di sản; tổ chức lớp truyền dạy và thực hành...

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục