Tiếng việt | English

Buổi chiều ngày làm việc thứ I Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII: Nghe các báo cáo giám sát, thông qua các dự thảo nghị quyết; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều 22-7, đại biểu nghe các báo cáo giám sát, thông qua các dự thảo nghị quyết; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Video không hợp lệ