Trung tâm Y tế Sơn Dương ứng dụng VneID và CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh