Tiếng việt | English

Cải cách hành chính: Những sáng kiến, cách làm mới

- Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt với nhiều sáng kiến, giải pháp đồng bộ tạo bước chuyển biến tích cực. CCHC ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, được các bộ, ngành Trung ương và nhân dân ghi nhận.

Sáng kiến trong lãnh đạo, điều hành

Để công tác CCHC đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Việc đánh giá được thực hiện đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn khung năng lực vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, phân loại.

Để hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân, lấy thước đo sự hài lòng của nhân dân trong CCHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Việc triển khai phần mềm giúp cho việc khảo sát đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong thu thập thông tin trực tiếp và tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công.


Cán bộ, công chức các sở, ngành, các huyện, thành phố tham gia tập huấn về
chuẩn hóa dữ liệu TTHC trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, Sở Nội vụ triển khai cài đặt, vận hành và quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, phần mềm đã được triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu.

Để tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường sử dụng chứng thực số và chữ ký số. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 903 Chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã; triển khai cấp ký số trên SIM cho 129 cá nhân. Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp vào hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã phổ biến.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh cũng ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Thực hiện quyết định trên, các địa phương cũng đã có những bước triển khai mới, trong đó một số huyện như: Hàm Yên, Sơn Dương, Na Hang đã thực hiện thí điểm chuyển trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện sang trụ sở của Bưu điện huyện tại các huyện. Việc này nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, một số địa phương đã cử công chức tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đến các thôn hướng dẫn người dân thực hiện quy trình về thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Huyện Na Hang và Lâm Bình đã triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn. Đây được xem là một trong những bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC của các huyện khó khăn nhất tỉnh.

Từ những sáng kiến, cách làm mới đã tạo bước chuyển biến mới công cuộc CCHC của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực thực chất hơn ngay càng đáp ứng kỳ vọng của người dân. Điều này cũng thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, quyết tâm chính trị lớn của tỉnh, tạo đột phá trong CCHC, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và mỗi địa phương trong tỉnh nói riêng.

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục