Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Giảm đầu mối để hoạt động hiệu quả

TQĐT - Thu gọn bộ máy hành chính Nhà nước là một trong các giải pháp tỉnh ta xác định nhằm cải cách thể chế của cơ quan hành chính. Việc sắp xếp lại các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh, huyện đã giúp giảm đầu mối, bớt sự cồng kềnh, chồng chéo để các cơ quan hành chính hoạt động hiệu quả hơn.

Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh đã sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong đó giảm từ 22 cơ quan xuống còn 18 cơ quan. Ở địa phương, UBND thành phố Tuyên Quang giảm từ 13 cơ quan chuyên môn xuống còn 12 cơ quan chuyên môn. Tỉnh đã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng phát triển thành phố Tuyên Quang. Nhiều cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh đã thực hiện chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ. 


Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi nghiệp vụ.

Tỉnh đã thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, đa chức năng. Hiện nay, 100%  đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó có 12 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ hoàn toàn về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Việc thực hiện xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ công và mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phân định đơn vị sự nghiệp hành chính và đơn vị sự nghiệp công ích đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng ngày càng cao.

Từ năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Sở. Trước đây Sở có 7 phòng chuyên môn, 8 chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành, 4 trung tâm hoạt động sự nghiệp, 3 ban quản lý chuyên trách. Nhưng nay, Sở đã thu gọn còn 6 phòng chuyên môn và 7 chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành do sáp nhập Phòng Trồng trọt với Chi cục Bảo vệ thực vật, Phòng Chăn nuôi với Chi cục Thú y, Chi cục Lâm nghiệp với Chi cục Kiểm lâm và thành lập Phòng Quản lý xây dựng công trình.

Ông Nguyễn Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, việc sáp nhập giúp cho công tác tham mưu với lãnh đạo Sở về công tác chăn nuôi gọn về một đầu mối. Công tác chăn nuôi và thú y gắn bó chặt chẽ với nhau hơn do có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Từ sự được củng cố chặt chẽ và trao đổi thông tin thường xuyên nên đơn vị đã chủ động tham mưu với Sở quan tâm hơn giữa công tác phát triển và bảo vệ, nhất là quan tâm phát triển và bảo vệ những đàn vật nuôi chủ lực, có thế mạnh của tỉnh.

Bên cạnh thu gọn và sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy, Sở đã chủ động giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai luôn được quan tâm để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập gần 2 năm nay. Các Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố chịu sự quản lý, điều hành của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thay vì đặt dưới sự quản lý của UBND cấp huyện, thành phố. Chính sự thu gọn về một đầu mối này đã góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả và thống nhất quản lý.

Cụ thể, đội ngũ cán bộ chuyên môn của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình một cấp được điều động linh hoạt giữa các địa bàn để hỗ trợ khi cần thiết. Việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính của địa phương được thống nhất hơn so với trước đây. Ngoài ra, với sự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng một cách đồng bộ các phần mềm một cửa điện tử, phần mềm chuyên ngành Microtation, Tmap, Mapinfor… trong hệ thống Văn phòng từ tỉnh đến chi nhánh các huyện, thành phố đã giúp quy trình giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ, đúng quy định, dần khắc phục được tình trạng mỗi nơi một kiểu như trước đây.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở các  hướng dẫn của bộ, ngành gắn với thực hiện đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một giải pháp trọng tâm của tỉnh ta trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước nhằm mục tiêu cao nhất, phấn đấu đến năm 2020 mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục