Tiếng việt | English

Đột phá trong cải cách hành chính

Bước chuyển từ bộ phận “Một cửa”

Từ năm 2015 trở về trước, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều cơ quan, đơn vị chưa có bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân. Tại một một số cơ quan, đơn vị, người dân muốn giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực bộ phận nào phải tự liên hệ đến bộ phận đó để giải quyết. Cùng với đó là thái độ, trách nhiệm xử lý hồ sơ TTHC của một số cán bộ công chức còn nhiêu khê, không theo trình tự, quy trình, do vậy mà thời gian trả kết quả TTHC không đảm bảo đúng quy trình. Cũng chính vì lý do này mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh có thời điểm thấp nhất trong 63 tỉnh, thành phố.


 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Sở Giao thông - Vận tải.

Đến nay, UBND tỉnh, các ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhân rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Toàn tỉnh hiện có 2 Trung tâm Hành chính công ở thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa; 2 bộ phận và trả kết quả hiện đại gồm huyện Sơn Dương và Hàm Yên. Mọi quy trình giải quyết được niêm yết công khai. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức đã có nhiều thay đổi theo hướng phục vụ. Chỉ số PCI của tỉnh không ngừng tăng, đã đứng vào nhóm khá trong các tỉnh, thành phố; chỉ số CCHC vươn lên đứng ở vị trí 22/63 tỉnh, thành phố cả nước. Trong năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận 67.007 vụ việc, trong đó: Giải quyết trước thời hạn 15.931 hồ sơ, đạt 23,8%; giải quyết đúng hạn 50.988 hồ sơ, đạt 76,1%; giải quyết quá hạn 88 hồ sơ, đạt 0,1%.

Cơ quan ban ngành các cấp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Một số cơ quan đã triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử như: Sở Tư pháp, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT… 

Tỉnh đã triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh ban hành 21 quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện giải quyết TTHC qua bưu chính công ích đối với 19/19 sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, xã với tổng số 1.962 TTHC được công bố, trong đó có 1.831 thủ tục thực hiện qua bưu chính, 131 thủ tục không thực hiện.


Cán bộ trung tâm hành chính công huyện Chiêm Hóa hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ TTHC.

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Để có được những kết quả trên, thời gian qua, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ và Tỉnh ủy, các quyết định, chỉ thị liên quan đến TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cơ quan, ban, ngành các cấp đã tập trung vào việc cắt giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định công bố chuẩn hóa 1.279 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đến nay đã có 580 TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC cơ bản đạt trên mức 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% - 83% thời gian giải quyết so với quy định.

Tuyên Quang là một trong 10 tỉnh đầu tiên trong cả nước đã xây dựng danh mục vị trí, việc làm. Tỉnh đã tiến hành kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đặc biệt, trong công tác cải cách về thể chế, tỉnh thực hiện rất tốt công tác xây dựng cơ chế chính sách cần xin ý kiến người dân, cũng như các đối tượng thụ hưởng, qua đó giúp các cơ chế chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống và được người dân ủng hộ. Trong công tác CCHC, Tuyên Quang được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt với nhiều sáng kiến, được Trung ương chọn làm mô hình để đoàn cán bộ nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh đến học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Năm 2017, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong công tác CCHC. Cụ thể: Tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước; xây dựng phần mềm tích hợp chữ ký số vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc của các cơ quan; xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến với 28 điểm cầu; triển khai thí điểm phần mềm một cửa liên thông tại huyện Hàm Yên… Các cơ quan thông tin truyền thông đã tích cực tuyên truyền về CCHC đảm bảo chất lượng hiệu quả. 

Sau hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC, nhận thức về công tác CCHC của các cấp, các ngành được nâng cao. Đây chính là nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục