Tiếng việt | English

Sở Tài chính: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của  BCH Trung ương Đảng Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trò chuyện với cán bộ ngành Tài chính tỉnh.
Ảnh: Nam Thành.

Sở Tài chính đã xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương. Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức từ 8 đơn vị, giảm 2 đơn vị, còn 6 đơn vị gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính Doanh nghiệp; về số lượng cấp Trưởng phòng và tương đương sau khi sắp xếp từ 8 người giảm 2 còn 6 người; cấp Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi sắp xếp từ 16 người giảm 4 người, còn 12 người.


Cán bộ Sở Tài chính ứng dụng Công nghệ thông tin trong công việc. Ảnh: Quốc Việt

Cùng với việc xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Tài chính đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Ngày 31-12-2018, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-STC về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa và Quyết định số 364/QĐ-STC về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quy chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang. Sở đã thực hiện việc công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đồng thời, bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết đảm bảo điều kiện làm việc theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng, do 1 đồng chí lãnh đạo Sở phụ trách chung theo quyết định phân công của Giám đốc Sở. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có kinh nghiệm, trình độ giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa Sở Tài chính. Ảnh: Hải Đăng

Chỉ số cải cách hành chính của Sở liên tục tăng lên; kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các năm gần đây, năm 2015 Sở Tài chính xếp thứ 17, năm 2016 xếp thứ 6 và đến năm 2018 xếp thứ 3/19 cơ quan, đơn vị. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã tạo niềm tin sâu sắc đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân.

Thành Công

Tin cùng chuyên mục