Tiếng việt | English

Tập trung cải thiện những tiêu chí đạt điểm thấp trong Bộ chỉ số CCHC

- Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số CCHC của tỉnh xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2018 với điểm chỉ số đạt được 82,82%. Kết quả trên cho thấy công tác CCHC tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song công tác tại các sở, ngành, địa phương của tỉnh cũng vẫn còn tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được khắc phục.


Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trích xuất bản đồ quy hoạch cung cấp cho nhà đầu tư.

Kết quả Chỉ số CCHC đã phản ánh sự quan tâm, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đối với công tác CCHC. Nhiều nội dung, tiêu chí được cải thiện đáng kể so với năm trước. Trong đó có 4 chỉ số thành phần xếp ở thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố gồm: xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 9/63; xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp 12/63; tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội xếp thứ 13/63. Tỉnh có 2 sáng kiến được công nhận gồm: thực hiện thí điểm chuyển trụ sở Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện sang trụ sở của Bưu điện huyện tại huyện Hàm Yên và Quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mặc dù vậy, theo kết quả Chỉ số CCHC Tuyên Quang có 24 tiêu chí, tiêu chí thành phần trừ điểm, trong đó: Điểm trừ qua đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện CCHC là 11,75 điểm; điểm trừ qua điều tra xã hội học đối với lãnh đạo quản lý là 4,02 điểm; điểm trừ qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính là 1,44 điểm. Qua kết quả đánh giá của Bộ Chỉ số cho thấy việc thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh còn một số hạn chế và đó cũng là những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện qua kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong năm 2019.

Đơn cử như việc thực hiện công khai thủ tục hành chính vẫn còn có nhiều cơ quan, đơn vị, không duy trì cập nhật thường xuyên. Theo các kết luận kiểm tra CCHC do tỉnh triển khai và báo cáo một số sở như: Sở Y tế, huyện Na Hang, Yên Sơn, Sở Xây dựng không công khai đầy đủ TTHC, chưa cập nhật các TTHC mới, TTHC chưa phù hợp, chưa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin và giải quyết TTHC; nhiều trang điện tử có công khai TTHC nhưng chưa đầy đủ, phần lớn là dữ liệu tĩnh, không cập nhật theo thời gian thực.

Ngoài ra kết quả khảo sát Chỉ số CCHC còn cho thấy việc thực hiện khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra công tác CCHC của một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời; chất lượng giải quyết TTHC của địa phương chưa đạt 80%, trong khi quy định đạt từ 80% trở lên mới được điểm. Việc bố trí cơ cấu cán bộ, lãnh đạo ở một số các cơ quan hành chính một số cơ quan chưa hợp lý. Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên chưa hay tự bảo đảm một phần chi thường xuyên chưa đạt…

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường quán triệt, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trọng tâm là tập trung cải thiện những tiêu chí, thành phần đạt điểm thấp hoặc chưa được điểm theo yêu cầu của Bộ tiêu chí, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh. Các đơn vị thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân để nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện công tác điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục