Tiếng việt | English

Tiết kiệm được 3.499 biên chế so quy định của Trung ương

- Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 3.499 biên chế so với quy định của Trung ương. Trong đó: Công chức hành chính 122 biên chế; sự nghiệp giáo dục 803 biên chế; sự nghiệp y tế 1.708 biên chế; cán bộ, công chức cấp xã 257 biên chế; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 609 người.

Một lớp học ghép của giáo viên điểm Trường Tiểu học Bản Giáng, xã Trung Sơn (Yên Sơn).

Việc tiết kiệm biên chế theo quy định của Trung ương đã góp phần tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2019 - 2021 và đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang xác định giai đoạn 2019 - 2021: Bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5% biên chế người làm việc so với số lượng giao năm 2015; giai đoạn 2022 - 2025 giảm 10% biên chế so với năm 2021; giai đoạn 2026 - 2030 giảm 10% biên chế so với năm 2025.

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục