Tiếng việt | English

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

- Xác định rõ vai trò quan trọng của việc phát triển CNTT trong CCHC, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 7 văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ CCHC, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, 100%  cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cấp xã đã có mạng nội bộ (LAN); 18 sở, ban, ngành và 7 huyện, thành phố đã kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh thông qua mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước phục vụ truy cập internet và các phần mềm dùng chung tại cơ quan, đơn vị. Tuyến cáp quang kết nối internet đã kết nối 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên toàn tỉnh. Hệ thống mạng, máy chủ và thiết bị lưu trữ tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu đang được đầu tư theo hướng tập trung, cơ bản đủ cung cấp tất cả các dịch vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã, bảo đảm vấn đề bảo mật, an toàn an ninh thông tin cho toàn bộ hệ thống.


Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn người dân tra cứu thông tin,
quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đã tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung tới các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa TTHC và danh mục TTHC được gần 2.000 thủ tục, đồng thời công bố công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử. 100% TTHC đã được cập nhật, đăng tải trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh với 683 dịch vụ công mức độ 3; 54 dịch vụ công mức độ 4. 

Bên cạnh đó, một số các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành dọc. Tiêu biểu như Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  Sở Tư pháp tiếp nhận giải quyết hồ sơ trên hệ thống Cấp phiếu lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp; Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về Đổi giấy phép lái xe trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải; Sở Tài chính tiếp nhận và giải quyết  hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính...

Song song với đó, việc ứng dụng quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH), gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức làm việc của các cơ quan hành chính. Hệ thống phần mềm QLVBĐH dùng chung của tỉnh được triển khai cho tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, đảm bảo liên thông 4 cấp: Chính phủ, tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông phần mềm QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp huyện đạt 100%, tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 100%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 72%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 90%. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp 903 Chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đã triển khai cấp chữ ký số trên SIM cho 129 cá nhân. Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp vào hệ thống phần mềm QLVBĐH tại các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Huyện Lâm Bình 3 năm trước luôn đứng thứ hạng hạng thấp nhất về điểm chỉ số CCHC. Tuy nhiên bằng sự quan tâm, tập trung lãnh đạo của UBND huyện, trong đó đẩy mạnh ứng dụng CNTT, huyện đã vươn lên trở thành một trong những điểm sáng về công tác CCHC của tỉnh. Hiện huyện Lâm Bình đã thực hiện lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến đối với tất cả các xã trên địa bàn; thành lập các nhóm Zalo giữa lãnh đạo huyện với các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các xã, các cơ sở hoạt động về du lịch, các doanh nghiệp. Huyện lắp đặt camera tại các Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC để giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức; huyện đang tiến hành các bước để áp dụng mô hình phòng họp không giấy. 

Thông qua việc ứng dụng CNTT, phần mềm điện tử, các cơ quan, tổ chức nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh dễ dàng trao đổi thông tin, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân dưới dạng thư điện tử, góp phần CCHC, giảm văn bản giấy tờ, đồng thời tăng cường tính đồng bộ của các ứng dụng giải quyết TTHC.    

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục