Chi tiết các tiêu chí phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19

Dựa trên những tiêu chí này, các địa phương sẽ phải đảm bảo một số biện pháp chuyên môn nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tin cùng chuyên mục