Hỗ trợ học phí 25.000 USD/người/năm đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Trong đó, đối với học phí và các khoản có liên quan đến học phí, thực hiện thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với cơ sở đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài hoặc theo mức do cơ sở đào tạo ở nước ngoài thông báo trong giấy báo tiếp nhận học viên; tối đa không quá 25.000 USD/người học/năm học hoặc tương đương với đồng tiền của nước sở tại.

Trường hợp mức học phí cao hơn mức 25.000 USD/người học/năm thì mức chênh lệch học phí cao hơn do người học tự chi trả hoặc do cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Thông tư số 30/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2022.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục