Mỗi bài trong sách giáo khoa mới được dạy thực nghiệm ít nhất 2 lần

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

Một trong những nội dung điều chỉnh đáng chú ý là về yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa. Theo đó, đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa, lựa chọn các bài học để tổ chức thực nghiệm mang tính đại diện về loại bài, thể hiện điểm mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Việc thực nghiệm được tổ chức với ít nhất 10% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết/năm học trở lên; ít nhất 15% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 70 tiết/năm học đến dưới 105 tiết/năm học; ít nhất 20% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại. Mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất 2 lần...

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục