Phát triển đội ngũ trí thức

TQĐT - Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh thực sự lớn mạnh về chất lượng và số lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

>> Bài 1: Quan tâm thu hút, đào tạo

>> Bài 2: Sử dụng hợp lý để phát huy thế mạnh

Bài cuối: Giải pháp nâng cao chất lượng


Một buổi đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Ảnh: Hải Hương

Những tồn tại, hạn chế

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 và Chương trình hành động số 19 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết. Trong đó, nhiều đơn vị đã chủ động thu hút cán bộ có trình độ về làm việc; chú trọng công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong Kết luận số 210-KL/TU ngày 25-5-2018 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27-10-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ trí thức tại địa phương, đơn vị.

Ông Nguyễn Đình Nhật, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại các cơ quan trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự hiệu quả. Đội ngũ này cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tuy nhiên nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan, đơn vị còn ít; tỷ lệ cán bộ công chức đã được đào tạo trình độ sau đại học còn thấp.

Huyện còn thiếu lực lượng cán bộ quản lý giỏi, có trình độ chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực chủ chốt. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng hành chính của một bộ phận cán bộ công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch nhưng chưa vận dụng kiến thức đào tạo, bồi dưỡng vào thực tiễn công tác. Việc bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ công chức có lúc, có nơi chưa thực sự hợp lý… Tỷ lệ cán bộ công chức trên địa bàn huyện đã được đào tạo trình độ sau đại học còn thấp. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện mới có 12 trường hợp đào tạo trên đại học, trong đó chủ yếu là ở xã, thị trấn.


Đội ngũ cán bộ xã Lăng Can (Lâm Bình) tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn,
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  Ảnh: Minh Hoa

Bên cạnh đó, số lượng trí thức có trình độ học vấn cao, trí thức là giáo sư, phó giáo sư còn ít; thiếu chuyên gia đầu ngành, những nhà khoa học giỏi. Cơ cấu đội ngũ trí thức còn bất hợp lý về ngành nghề. Khả năng sáng tạo, năng lực thực tiễn của một bộ phận trí thức còn hạn chế; số lượng đề tài, dự án khoa học được nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn chưa nhiều... Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua đã có một số đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào cuộc sống, đặc biệt là các đề tài ứng dụng vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Song, bên cạnh đó, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật... được ứng dụng vào thực tế chưa nhiều.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện việc thu hút và sử dụng đội ngũ trí thức là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6  (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung đào tạo, thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập; chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức; hình thành các nhóm nghiên cứu để có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu, chuyển hóa kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những giải pháp chủ yếu và lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trí thức; quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh về số lượng và chất lượng; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới và phát triển; đẩy mạnh hoạt động, phát huy vai trò của các hội trí thức; tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trí thức. Theo ông Giang Văn Huỳnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hiện có 11 hội thành viên, với trên 15 nghìn hội viên.

Để phát huy vai trò của liên hiệp các hội trong việc tập hợp đội ngũ trí thức thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng nhằm thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đổi mới thiết bị, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất; tổ chức tốt Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng về sở hữu trí tuệ, các cuộc thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh và cả nước... Sắp tới, lần đầu tiên Liên hiệp các hội sẽ tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang 2018-2019, với đối tượng dự thi được mở rộng là tất cả người dân Tuyên Quang, kể cả người của tỉnh đang làm việc, công tác ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc, công tác tại tỉnh. Qua đó, phát huy khả năng sáng tạo của toàn dân, trong đó có đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Lực lượng trí thức ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.   

Huyền Hoa

Tin cùng chuyên mục