Tiếng việt | English

Các loại kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021

Nội dung này được quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26-8-2020 sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12-12-2011.

* Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, được thực hiện thông qua: Bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập (Hiện hành quy định kiểm tra định kỳ gồm kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên, kiểm tra học kỳ).

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. 

+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

* Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: Hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập (Hiện hành quy định kiểm tra thường xuyên gồm kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết).

- Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11-10-2020.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục