12 đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã xác định rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2025: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc” với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt trên 8%, tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa trên 27%...

Nghị quyết cũng xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ là: phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại. Trong đó các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là: thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ này, để cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội với 11 đề án, 1 chương trình tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Đây là một nội dung hoàn toàn mới so với các khóa trước, cụ thể là: Đề án quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Đề án về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Đề án về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Đề án về thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề án về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Việc xác định các chương trình, đề án cụ thể sẽ nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục