Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Ngày 20/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Bao gồm: Người đứng đầu (hoặc người được giao quyền đứng đầu) cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; người đứng đầu cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Tỉnh ủy viên.

Việc ban hành Quy định nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nội dung của việc đột phá, đổi mới là việc cụ thể, tập trung vào những việc có tính đột phá, việc mới, việc khó, việc tồn tại, bức xúc... tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. Việc đột phá, đổi mới giao cho cán bộ có thời gian thực hiện trong một năm hoặc trong một giai đoạn nhất định (có thể là 02 năm, 03 năm, 04 năm hoặc trong nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ).

Cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao việc đột phá, đổi mới phải xây dựng kế hoạch thực hiện việc được giao. Kế hoạch phải có các giải pháp cụ thể, rõ ràng; có mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và được định lượng về các mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình thực hiện... Việc đánh giá kết quả thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao đối với cán bộ được thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ hàng năm. Kết quả thực hiện được đánh giá theo các mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành việc đột phá, đổi mới được giao.

Kết quả thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ hàng năm, đánh giá cán bộ theo nhiệm kỳ. Là căn cứ để đánh giá năng lực, sở trường công tác của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, triển vọng phát triển; để quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sử dụng, bố trí cán bộ phù hợp theo năng lực, sở trường, vị trí việc làm. Cán bộ thực hiện hoàn thành xuất sắc việc đột phá, đổi mới được giao thì được biểu dương, khen thưởng. Những tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc thì tùy tính chất và mức độ cụ thể phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.                     

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục