Chính thức bỏ “viên chức suốt đời”

- Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020.

Theo Luật mới này, từ 01/7 năm nay, vẫn giữ nguyên 2 loại hợp đồng làm việc là không xác định thời gian và xác định thời hạn với viên chức. Tuy nhiên hợp đồng không xác định thời hạn hay “chế độ viên chức suốt đời”chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; viên chức được tuyển dụng làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài những trường hợp trên, viên chức mới trúng tuyển từ ngày 01/7/2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 - 60 tháng. Như vậy, sau năm 2020 sẽ không còn những hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức. Bỏ “viên chức suốt đời” là một quy định được đánh giá là cần thiết lúc này để góp phần cùng các giải pháp khác khắc phục tình trạng một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức làm việc không hiệu quả, bộ máy cồng kềnh nhưng khó thực hiện sàng lọc để loại bỏ những người không xứng đáng ra khỏi khu vực hưởng lương từ ngân sách. Qua đây sẽ giúp cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thời gian tới. Cùng với quy định trên, từ 01/7, nhiều quy định khác của Luật cũng được thực thi. Cụ thể như, thu hẹp các đối tượng công chức với việc không còn quy định người được tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập là công chức. Công chức sẽ được nâng ngạch cao hơn trong quá trình làm việc theo hai cách là thi tuyển và xét tuyển.

Luật và các văn bản quy định chi tiết phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức trong công tác tuyển dụng. Đồng thời bổ sung quy định về thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, Luật đã bổ sung quy định đánh giá theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, bổ sung quy định cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, tùy theo tính chất; mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục