Công tác Hội và phong trào phụ nữ Tuyên Quang hướng tới mục tiêu đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, hội nhập

TQĐT - 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011-2016, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh. 

Các cấp Hội phụ nữ đã chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương để vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, thực hiện hoàn thành 2 khâu đột phá, 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại hiểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đề ra và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Tổ chức Hội đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là chăm lo việc làm, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện; tham mưu và thực hiện tốt các chương trình, đề án thiết thực cho phụ nữ; đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nâng cao trình độ nhận thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc.    

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tập hợp, thu hút hội viên được quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp đã có nhiều đổi mới theo hướng sáng tạo, linh hoạt, coi trọng khâu “thuyết phục, vận động và hướng dẫn”. 

Bước vào nhiệm kỳ mới (2016-2021), các cấp Hội tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; khai thác các nguồn lực, phát huy nội lực để giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của hội viên phụ nữ; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, nhất là người đứng đầu.

Trong thời gian tới, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tựu đã đạt được của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục vận động các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh hướng tới mục tiêu đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, hội nhập; nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục