Đại hội XII đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững

TQĐT - Sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước vào phiên họp trù bị, và ngày mai 21 tháng 1, Đại hội chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. 

Nhìn lại 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động bất lợi đến nước ta; trong nước, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế được nâng lên; kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước, nhưng vẫn đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, đạt kết quả tích cực bước đầu; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội được ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Những thành quả nêu trên tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị to lớn của Đảng ta, đất nước ta. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2016 - 2020). 

Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Đại hội định hướng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong 5 năm tới: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hơn 85 năm qua, Đảng luôn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua muôn trùng sóng gió để đi tới bến bờ thắng lợi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với những trang lịch sử vẻ vang chói lọi của Đảng quang vinh, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam Anh hùng.  

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục