Đảng là niềm tin

TQĐT - Sau hơn tám ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không khí dân chủ và thống nhất cao, ngày 28-01-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” đã bế mạc và thành công tốt đẹp. 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội lần này. Các văn kiện trình Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân về những định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới. 

Công tác nhân sự của Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng và dân chủ. Các đồng chí được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tám mươi sáu năm qua, Đảng là đội tiên phong, “là đạo đức, là văn minh” đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua phong ba, bão táp, hiểm nguy, có những lúc tưởng chừng “ngàn cân treo sợi tóc” và giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tám mươi sáu năm qua nhân dân ta đã đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Và chặng đường tiếp theo chính niềm tin ấy sẽ là động lực, là năng lượng để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.   

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục