Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử

- Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, cho thấy nhận thức của các cấp ủy đảng trong tỉnh đối với công tác này đã có những chuyển biến bước đầu tích cực.

Công tác sưu tầm, nghiên cứu biên soạn lịch sử, truyền thống của các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh có chuyển biến rõ nét sau khi Chỉ thị 20 - CT/TW ban hành. Theo khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại 4/11 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đến tháng 12/2019 đã có 8 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành bản thảo, 9 cơ sở đang xây dựng bản thảo, 64 cơ sở đang tiến hành sưu tầm tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của đơn vị. Đồng thời, với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, truyền thống của các cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tích cực hướng dẫn việc phát huy các tài liệu, ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, truyền thống các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thông qua các hình thức như: thi tìm hiểu về lịch sử Đảng, về truyền thống quê hương cách mạng; thông qua các hoạt động ngoại khóa, hành trình về nguồn; thông qua các giờ học lịch sử địa phương theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20 - CT/TW cũng còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Tiến độ nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử, truyền thống của các cơ quan, đơn vị còn chậm; công tác phát huy các tài liệu, ấn phẩm lịch sử đảng bộ, truyền thống các cơ quan, đơn vị đã xuất bản còn hạn chế, hình thức và nội dung tuyên truyền chưa thực sự phong phú, hấp dẫn. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do sự thiếu chủ động của một số cấp ủy trong triển khai thực hiện; việc lưu trữ tài liệu kém; cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn chủ yếu là kiêm nhiệm, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ; kinh phí sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử, truyền thống chủ yếu từ nguồn tiết kiệm chi của các cơ quan, đơn vị nên chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 20 - CT/TW của Ban Bí thư, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, cơ sở, đơn vị phải xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể cả về thời gian, kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tiến độ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử, truyền thống của cơ quan, đơn vị. Ngay từ bây giờ phải quan tâm làm tốt công tác bảo quản, lưu trữ tư liệu của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, truyền thống của cơ quan đơn vị, cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ với các hình thức và nội dung phù hợp. Muốn làm tốt công tác này đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị  trước hết là người đứng đầu phải nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình mới bởi vì “Làm tốt công tác này nhằm phát huy truyền thống, lịch sử và là cội nguồn sức mạnh, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc” theo tinh thần Chỉ thị 20 - CT/TW của Ban Bí thư.

Mai Linh

Tin cùng chuyên mục