Giám sát thường xuyên: Một giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

TQĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, đặc biệt xác định giám sát thường xuyên là một giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công và ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ trực thuộc và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Hằng quý, tháng, cấp ủy viên được phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực, địa bàn báo cáo kết quả nắm tình hình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó, giúp cấp ủy nắm chắc hơn tình hình mọi mặt ở địa phương, cơ sở, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giúp tổ chức đảng và đảng viên có ý thức hơn trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, cấp ủy viên.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Giám sát để giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết Đại hội. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với một số mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, Ban Giám sát đã tổ chức giám sát trực tiếp một số cấp ủy, tổ chức đảng về tiến độ, kết quả thực hiện. Qua giám sát, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đúng những kết quả đạt được và phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bổ sung các giải pháp để tổ chức thực hiện.

Đây là cách làm riêng có, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục