Hướng mạnh về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

- Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia thực hiện các việc mới, việc khó; chủ động, tích cực đa dạng hóa các hình thức tập hợp. Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức CTXH phát động đã từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ và các tổ chức CTXH có nội dung còn hạn chế, chậm được đổi mới; chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; chất lượng, hiệu quả thực hiện một số phong trào thi đua, cuộc vận động còn hạn chế; công tác xây dựng và phát triển tổ chức của các tổ chức CTXH có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Với mục tiêu xây dựng MTTQ và các tổ chức CTXH trong tỉnh vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Đề án “về tiếp tục đổi mời nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CTXH” với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân”. Đề án đã xác định 12 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2025.

Một nội dung quan trọng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CTXH là phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong phát triển kinh tế, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao…  Thông qua đó, kịp thời nắm bắt, đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CTXH trong việc phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, lấy ý kiến Nhân dân. Đặc biệt, để tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ với Nhân dân ở cơ sở, Đề án đã chỉ rõ nhiệm vụ “Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ và các tổ chức CTXH cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về thôn, bản ít nhất 01 ngày/tháng theo phương châm 3 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân.

Để đoàn viên, hội viên gắn bó hơn với tổ chức và thu hút tập hợp được quần chúng tham gia vào tổ chức thì một nhiệm vụ cần phải chú trọng làm tốt đó là đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi hội, chi đoàn ở dưới cơ sở theo hướng thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, lợi ích, đồng thời gắn liền với trách nhiệm của mỗi hội viên, đoàn viên. Nội dung, hình thức sinh hoạt phải phù hợp với từng loại hình tổ chức như: nông thôn, hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp… Phải kịp thời thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ để có hình thức sinh hoạt phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, hội viên khi phải đi làm ăn xa, làm việc theo ca, kíp trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong tình hình phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội cần tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào các nội dung thiết thực như: các giải pháp tạo việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân… Đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những việc mới, việc khó ngay tại cơ sở.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục