Khai thác những tiện ích từ Đề án 06

- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm thúc đẩy Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, tỉnh ta sẽ triển khai 42 mô hình điểm trên địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

Nhiều mô hình thiết thực được UBND tỉnh giao cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân, doanh nghiệp như: triển khai dịch vụ công thiết yếu; đảm bảo điều kiện công dân số; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh; nền tảng quản lý lưu trú; phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú, camera AI kiểm soát ra vào tại khu du lịch; phân tích tình hình lao động; khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNelD; thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe; nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến mở đại trà; tố giác tội phạm, tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNelD, Call Centrer; số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội... phục vụ cải cách thủ tục hành chính)... 

Việc triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án 06 trên địa bàn tỉnh nhằm huy động các nguồn lực, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 mà UBND tỉnh đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị được chọn triển khai cần chủ động đặt ra các giải pháp, lộ trình để thực hiện; phát huy tối đa nguồn lực, nền tảng có sẵn nhằm tránh lãng phí. Đồng thời, bám sát tình hình thực tế hoạt động của ngành, lĩnh vực mình quản lý để đề xuất với các đơn vị cấp dịch vụ, phần mềm, giải pháp, nền tảng số triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình đã đăng ký.  

Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, để người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06.

 Phương Đông

Tin cùng chuyên mục