Khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo

- Giảm nghèo bền vững luôn là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân, công tác giảm nghèo của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Tỷ lệ nghèo giảm nhanh, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 2,75% năm 2020; Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc về xóa đói, giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, kết quả giảm nghèo của nước ta chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao; một số nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống còn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển và hải đảo. Một số cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả; một bộ phận người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Biến đổi khí hậu, thiên tai, đặc biệt là tác động của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục là những thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều ở mức 1 - 1,5% năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”. Trong đó, Ban Bí thư xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tích hợp với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác giảm nghèo; có chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, nhiệt tình về công tác tại vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản xuất giỏi, làm kinh tế tiêu biểu. Khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo; Vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo: xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay về giảm nghèo bền vững. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Các cơ quan báo chí, xuất bản tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.  

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục