Khởi động thành công kỳ vọng phát triển

TQĐT - Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Có thể nói năm 2016 là năm khởi động thành công, tạo nền tảng quan trọng, điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn của tỉnh do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đã được cụ thể hóa bằng nghị quyết của Tỉnh ủy, các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, nhiều chủ trương, cơ chế chính sách đã đi vào cuộc sống và thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng như phát triển nông nghiệp hàng hóa; thu hút các dự án lớn đầu tư vào tỉnh; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; xây dựng nông thôn mới…

Những kết quả đó nhân lên trong chúng ta niềm tin, thôi thúc chúng ta bước vào năm mới với khí thế mới và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trước hết là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 7,6%; GRDP bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp 13.140 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp 106%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 7.733,7 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 33,6 vạn tấn; có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bê tông hóa 88,2 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 182,5 km kênh mương nội đồng; xây dựng 149 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân; tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 1.680 tỷ đồng; thu hút 1.490 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch 1.270 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%.

Với những chủ trương, giải pháp toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, tập trung, quyết liệt, cho phép chúng ta kỳ vọng vào một Tuyên Quang phát triển vượt bậc, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đón chào năm mới 2017 trong niềm hân hoan, tự hào về một Việt Nam luôn phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục