Lênin - người thầy vĩ đại của Cách mạng vô sản

- Cách đây hơn 100 năm, nhân loại đã chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại có ảnh hưởng đến toàn thế giới, đó là sự bùng nổ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại do V.I.Lênin cùng với Đảng Bôn sê vích Nga lãnh đạo, lập nên chính quyền Xô viết, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga gắn liền với tên tuổi V.I.Lênin - người thầy của cách mạng vô sản, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Cùng với nhân loại tiến bộ, chúng ta kỷ niệm trọng thể 150 năm ngày sinh của Người (22/4/1870 - 22/4/2020).

V.I.Lênin

Sinh ra trong một gia đình trí thức tiến bộ Nga. Là nhà tư tưởng, nhà hoạt động thực tiễn, Lênin đã kế tục vẻ vang sự nghiệp của Mác - Ăng ghen, vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác - Lênin. Suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, nhiệt huyết với trí tuệ thiên tài của một nhà tư tưởng lớn, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, V.I.Lênin đã để lại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế di sản tư tưởng vô cùng quý báu. V.I.Lênin đã biến lý tưởng và những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành hiện thực, giải đáp được những vấn đề cơ bản nhất mà thời đại đặt ra cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Nhờ ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười do V.I.Lênin lãnh đạo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến vĩ đại, đánh thắng các “đế quốc to”, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian càng lùi xa, thực tiễn cách mạng thế giới, kể cả lúc thành công hay lúc thất bại, thoái trào đều khẳng định giá trị bền vững của những nguyên lý, lý luận của V.I.Lênin. Với bản chất khoa học và cách mạng, kết tinh trí tuệ và tinh hoa nhân loại, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn được Đảng ta khẳng định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng trong suốt 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Những giá trị mang tầm vóc thời đại trong di sản của V.I.Lênin mãi là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục