Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

TQĐT - Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” đã yêu cầu: Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên trong thực tế, việc sinh hoạt chuyên đề ở nhiều chi bộ còn lúng túng và hình thức, chất lượng hạn chế. Để khắc phục tồn tại, khuyết điểm đó, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 6-7-2018 (thay thế cho Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW, ngày 02-3-2012), trong đó nêu rất rõ nội dung và cách thức sinh hoạt chuyên đề. Cụ thể:

Về công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt chuyên đề, Ban Tổ chức TW hướng dẫn: Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Tiếp theo, chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo chất lượng. Bí thư chi bộ trao đổi về  mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Sinh hoạt chuyên đề gồm 3 bước: Mở đầu; tiến hành sinh hoạt và kết thúc. 

Về nội dung sinh hoạt chuyên đề, Hướng dẫn 12 chỉ rõ: Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau: Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên; về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị; về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ; về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên và những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

Một số vấn đề cần lưu ý: Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại. Thời gian sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải đảm bảo thời gian tối thiểu 120 phút.

Hướng dẫn 12 có nội dung rất cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, bất cứ chi bộ nào cũng có thể hiểu đúng và thực hiện tốt. Thiết nghĩ các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt kết quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, một nội dung khó và còn hạn chế tại nhiều chi bộ. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục