Nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Việc thực hiện Đề án trên nhằm đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý khai thác, sử dụng, hướng tới đồng bộ, thống nhất công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiện đại.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2023 sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm việc kê khai hồ sơ lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm... từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc trong các cơ quan nhà nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Việc thực hiện Đề án sẽ góp phần đổi mới căn bản công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới. Trước hết, Đề án giúp giảm các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác cán bộ như kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch và tài sản, thu nhập, thẩm tra, xác minh... cùng với đó, Đề án cũng rút ngắn thời gian thống kê, báo cáo, hoạch định chính sách, đơn giản hóa công tác quản lý điều hành. Đề án tạo nên sự minh bạch hóa trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới hình thành nền kinh tế số, xã hội số.

Để Đề án được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt được hiệu quả, các cơ quan liên quan phải sớm xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu này, gắn với công tác cải cách hành chính liên quan công tác quản lý cán bộ. Đặc biệt, khi tiến hành số hóa, liên kết, khai thác, vận hành dữ liệu... yếu tố con người phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải được cán bộ, công chức, viên chức cũng như lãnh đạo các cơ quan quan tâm xây dựng và cập nhật thường xuyên, liên tục; được quản lý, khai thác, duy trì, sử dụng thống nhất, liên thông trong toàn hệ thống.

Mai Linh

Tin cùng chuyên mục