Nội dung chủ yếu Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

TQĐT - Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ diễn ra từ ngày 2 - 6/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 8 sẽ thảo luận, thông qua các vấn đề: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và một số nội dung quan trọng khác. 

Một trong những nội dung rất lớn, quan trọng của Hội nghị là Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, đất nước ta đã đạt những kết quả quan trọng: ngành nghề biển được quan tâm mở rộng, phát triển theo hướng cơ cấu phong phú, hiện đại, bền vững, tầm nhìn dài hạn. Kinh tế biển, ven biển được quan tâm đầu tư, phát triển, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển kết hợp với phát triển lâm nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản; gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt; tăng nhanh các ngành dịch vụ du lịch nhất là du lịch nghỉ dưỡng…

Chúng ta đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường; thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi; đã giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển. Tuy nhiên cũng vẫn còn những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, những bài học sâu sắc rút ra, nhất là bài học về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển, các vấn đề cần quan tâm trong khai thác, phát huy tiềm năng biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Những nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Do đó công tác thông tin, tuyên truyền về hội nghị có ý nghĩa rất lớn. Theo đó ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị. Sau khi bế mạc Hội nghị cũng sẽ có một cuộc họp báo thông tin kết quả hội nghị đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục