Phát huy hiệu quả các mô hình Tổ tự quản

- Nhằm phát huy tinh thần tự quản, tự chủ của nhân dân, thời gian qua ở nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng các tổ tự quản ở khu dân cư, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 3.376 tổ tự quản, theo từng lĩnh vực cụ thể là: kinh tế 616 tổ, an ninh trận tự 469 tổ, văn hóa 559 tổ, đông nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường với 1.543 tổ, các lĩnh vực khác là 189 tổ; Các tổ tự quản tham gia đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại các tổ, thôn, xóm, bản. Nét nổi bật trong hoạt động của các tổ tự quản là thực hiện duy trì công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Hầu hết các Tổ tự quản đều duy trì hoạt động thường xuyên với những cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư. Trong đó Tổ trưởng, tổ phó các tổ tự quản có vai trò hết sức quan trọng. Các tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong duy trì các hoạt động của tổ theo quy chế. Mặc dù không có phụ cấp nhưng các tổ trưởng, tổ phó ở nhiều nơi đã hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, quy tụ được các thành viên trong tổ duy trì tốt các hoạt động. Đội ngũ này đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ của tổ như công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phát triển kinh tế. Các tổ tự quản đã duy trì chế độ sinh hoạt và báo cáo tình hình hoạt động với Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ, thôn, bản. Trên cơ sở đó, Trưởng ban Công tác Mặt trận các tổ, thôn, bản báo cáo phản ánh kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn.

Hoạt động của các Tổ tự quản ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua bước đầu đã để lại hiệu quả tích cực. Để tiếp tục nhân rộng ra và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tự quản trên các địa phương trong tỉnh trong thời gian tới theo chúng tôi cần phải làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong việc lãnh đạo xây dựng, tạo điều kiện và duy trì hoạt động tổ tự quản ở cộng đồng dân cư. Thông qua hoạt động của các Tổ tự quản làm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngay từ cộng đồng dân cư.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tổ tự quản hoạt động tốt, có cách làm hay để tạo nên các phong trào quần chúng sâu rộng. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở các tổ, thôn, bản.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản phù hợp với từng địa phương, từng khu dân cư. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng, hoạt động của các tổ tự quản, giúp cho hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại từng tổ khu dân cư...

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục