Phát huy thành tựu tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp

TQĐT - Năm nay, các cấp hội và chị em phụ nữ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đồng thời với quá trình chuẩn bị cho đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 09/9/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn 54 ngày 16/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ra kế hoạch tổ chức đại hội phụ nữ các cấp, xác định đại hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đều hoàn thành trong năm 2016, trong đó, đại hội phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 6, Đại hội Phụ nữ xã Trung Môn, huyện Yên Sơn được chọn làm đại hội điểm cấp xã sẽ được tổ chức ngay trong tháng 3 này. Đại hội phụ nữ cấp huyện, thành phố và tương đương hoàn thành trong tháng 8. Đại hội Phụ nữ huyện Sơn Dương được chọn làm đại hội điểm cấp huyện sẽ được tổ chức trong tháng 7. Đại hội Phụ nữ của tỉnh sẽ được tổ chức trong tháng 10.

Nhìn lại công tác phụ nữ trong 5 năm qua, có thể nói, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát huy tốt nhất vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh và khả năng đóng góp của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ được ban hành và thực hiện có hiệu quả, nhiều mục tiêu bình đẳng giới đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực trong học tập, lao động đạt nhiều thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đất nước.  

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở. Tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Phụ nữ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 5 sạch” và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Đặc biệt, các cấp Hội đã làm tốt công tác giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ. Có 527 chị tham gia cấp ủy xã, phường, thị trấn đạt 25,96%; 62 chị tham gia cấp ủy huyện, thành phố đạt 21,45%; 14 chị tham gia cấp ủy tỉnh đạt 27,45%; tỉnh ta là một trong những địa phương có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt và vượt yêu cầu của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Để phát huy các thành tựu đạt được trong công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban tham mưu của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; lãnh đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp mình; lãnh đạo công tác nhân sự khóa mới và tổ chức bầu cử theo quy định. Các cấp ủy đảng phân công cấp ủy viên chỉ đạo đại hội phụ nữ ở cấp mình và cấp dưới. Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phối hợp, đảm bảo các điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức đại hội thành công. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức tốt đại hội bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ; hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả chào mừng đại hội phụ nữ cấp mình và cấp trên.

Với sự quan tâm to lớn của cấp ủy các cấp, sự phối hợp tạo điều kiện thiết thực, hiệu quả của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp hội và chị em phụ nữ, chắc chắn đại hội phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, đề ra được nghị quyết sát đúng, lựa chọn được đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm tham gia ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp để lãnh đạo công tác hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục