Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc

TQĐT - Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời.

Sự kiện lịch sử trọng đại đó mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhưng nền độc lập non trẻ của dân tộc Việt Nam chưa được bao lâu đã phải đối mặt với nguy cơ của một cuộc chiến tranh trên quy mô toàn quốc vì thực dân Pháp đã thực hiện dã tâm trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. 

Với khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã làm tất cả những gì có thể, nhân nhượng và kiềm chế hết mức, nỗ lực đàm phán với chính quyền Pháp, nhưng không thành công. Trước tình hình đó, để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, chỉ rõ: “Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa... Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Trước đó, ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với quân, dân cả nước, Đảng bộ, quân và dân Tuyên Quang quyết liệt, khẩn trương dốc sức cho cuộc kháng chiến. 

Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, Tuyên Quang đã hoàn thành sứ mệnh Thủ đô Kháng chiến - nơi đóng quân của hầu hết các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và đông đảo đồng bào tản cư. Tuyên Quang đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng và các hội nghị quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể và các ngành Trung ương. Đặc biệt Tuyên Quang đã vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm người ở và làm việc tại Tuyên Quang để lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi. Tuyên Quang còn là “Mồ chôn giặc Pháp” với những chiến thắng lẫy lừng trên mặt trận sông Lô oai hùng, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của 3 nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. 

Phát huy truyền thống của “quê hương cách mạng dựng nên cộng hòa”, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Trong 5 năm tới, trên nền tảng thành tựu đạt được, phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh Anh hùng. 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục