Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc

TQĐT - Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác - Lê Nn đối với cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Suốt chặng đường lịch sử 86 năm, từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi đã giành được trong 86 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thực tiễn 86 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, kiên định sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cùng cả nước, 86 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang của Đảng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến, nơi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt giành nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đưa tỉnh Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Chặng đường đi tới còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của quê hương cách mạng đã và đang là động lực to lớn trong mỗi bước đi lên của Tuyên Quang. Chúng ta tin tưởng rằng với những quyết sách đúng đắn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với sự tin tưởng sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với lời dạy của Bác Hồ khi người trở về thăm Tuyên Quang tháng 3 năm 1961: “Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết Chủ nghĩa xã hội…”. 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục