Phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước

- Tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển luôn là nguồn động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh tự lực là tự mình làm lấy, không nhờ cậy vào ai, tức là tự lực cánh sinh, tự mình lo cuộc sống của mình, không ỷ lại vào người khác. Tự cường là tự mình xây dựng sức mạnh của mình, nó gắn liền với tự lập, tức là tự mình gây dựng cho mình, không cần sự giúp đỡ của người khác. Nói một cách ngắn gọn, tự lực, tự cường là tự mình lo công việc của mình và xây dựng sức mạnh cho mình, không lệ thuộc, không phụ thuộc, không trông chờ, ỷ lại.

Tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn chính là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để thúc đẩy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển. Thực tế đang cho thấy, tinh thần đoàn kết đã tạo nên nguồn lực cả về vật chất và tinh thần, nhân lên mạnh mẽ sức mạnh nội sinh để đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chưa bao giờ cụm từ “đoàn kết” lại được nhắc nhiều đến vậy và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa lại được khơi dậy, thể hiện sức mạnh to lớn trong công tác phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Hai năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra không ít khó khăn, nhưng nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng dương, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Để thực hiện được khát vọng đưa đất nước sớm trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể có ý nghĩa thiết thực để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng trở thành hiện thực sinh động trong thực tiễn, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục