Sáng mãi lửa nhiệt huyết

- Thực hiện “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930). Từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 2 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ: “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn”.

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta, thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc về vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên. Từ đây những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng.

90 năm đã trôi qua, kể từ ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập. Dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp thanh niên đã được học tập, rèn luyện và trưởng thành nhanh chóng. Công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã và đang đơm hoa kết trái có đóng góp xứng đáng của các thế hệ thanh niên.

90 năm lớn mạnh và trưởng thành cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong chặng đường đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng trưởng thành,  luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong từng giai đoạn cách mạng.

Bước vào giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động. Xác định các nội dung phong trào hành động cách mạng bám sát đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp và khát vọng cao đẹp của thanh niên. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức và năng lực thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám dấn thân, sẵn sàng đảm nhiệm việc mới, việc khó.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Tuyên Quang phát huy nhiệt huyết tuổi thanh xuân, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ, đang hăng hái góp phần cùng tuổi trẻ cả nước xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục