Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

- Thời gian gần đây, trong cả nước có nhiều vụ, việc vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em chưa giảm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản 2855 ngày 14-5-2019 yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05-11 - 2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 05 - 02 - 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 - 11 - 2012 của Bộ Chính trị và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế sau sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị. Đặc biệt quan tâm đến việc tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; triển khai tích cực và hiệu quả các biện pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại tình dục, buôn bán trẻ em; kịp thời can thiệp, giải quyết các vụ việc bạo lực, bóc lột, ngược đãi trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức sâu rộng các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động và công trình dành cho trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10 - 12 - 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có các giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 bằng những hoạt động, việc làm thiết thực, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; quan tâm giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; phòng, chống bạo lực, xâm hại, buôn bán trẻ em; đảm bảo cho trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Cùng với đó, các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Kịp thời phát hiện và nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phê phán các hành vi vi phạm quyền của trẻ em.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục