Tạo động lực phát triển

- Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh chính thức khai mạc sáng 18/7. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng; là dịp để đánh giá và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; biểu dương những điển hình tiên tiến; xác định chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua trong giai đoạn mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vững chắc vào sức mạnh của phong trào thi đua ái quốc, coi đây là một biện pháp cực kỳ quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng. Người chỉ ra rằng: “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, thông qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thấy rõ vai trò, tác dụng của phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp ở các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Từng cấp, từng ngành từ tỉnh đến cơ sở đều có những phong trào thi đua tiêu biểu, có nhiều điển hình tiên tiến, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được chú trọng thực hiện. Việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cơ sở trở lên được áp dụng theo quy định. Các tập thể và cá nhân người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế - xã hội được động viên khen thưởng kịp thời. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện chặt chẽ, nề nếp việc khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất gắn với kết quả phong trào thi đua yêu nước.

 Để đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành cuộc vận động cách mạng sâu rộng trong đời sống xã hội. Cùng với đó, cần không ngừng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng; về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào; về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

Tư tưởng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là định hướng cho chúng ta đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng trong thời kỳ mới.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục