Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

- Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên tinh thần quán triệt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các cấp ủy, chi bộ đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua, nhất là việc nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua “tự soi, tự sửa” đã chỉ rõ vẫn còn một số cán bộ, đảng viên còn những biểu hiện của sự suy thoái, nếu không tự phê bình và phê bình nghiêm túc sẽ dẫn đến suy thoái, thậm chí chuyển hóa từ “tự diễn biến” sang “tự chuyển hóa”. Do vậy, không chỉ trong sinh hoạt chi bộ, trong đời sống học tập, công tác hàng ngày mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải nghiêm túc, tự giác “tự soi, tự sửa”. Việc “tự soi, tự sửa” trên cơ sở tự phê bình và phê bình phải được thực hiện một cách chủ động, tích cực và thường xuyên, liên tục. Trong tự phê bình và phê bình phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, các cấp ủy, chi bộ phải thực hiện nghiêm túc nền nếp tự phê bình và phê bình, xem đây như “rửa mặt hàng ngày”, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, thực hiện cấp trên tự phê bình trước cấp dưới. Tiến hành tự phê bình và phê bình theo phương châm “phê bình việc chứ không phê bình người”, kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, tổ chức đảng với tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng. Kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật Đảng và các biểu hiện lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây rối nội bộ hoặc trù dập người thẳng thắn phê bình.

Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng và trong sinh hoạt “tự soi, tự sửa” là việc làm rất quan trọng, vô cùng cần thiết, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác này sẽ góp phần làm cho đội ngũ đảng viên ngày càng tiến bộ, trưởng thành, tổ chức đảng thêm đoàn kết, thống nhất, ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục