Thực hiện tốt bài học về “gần dân, trọng dân”

- Gắn bó với dân để hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, sẽ góp phần thúc đẩy khối đại đoàn kết. Việc học tập và làm theo những lời căn dặn của Bác về “gần dân, trọng dân” đang được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện.

Theo tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết cần thực hiện tốt việc “tin dân, hiểu dân, gần dân”, song song với việc thực hiện nhất quán phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng”. Người cán bộ của dân thì phải tìm hiểu xem người dân đang mong muốn điều gì; cuộc sống của dân ra sao. Muốn hiểu dân thì phải gần dân, không được quan liêu, phải hòa mình với người dân ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của dân. Từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, để mọi người dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương với kết quả cao nhất.

Với tinh thần trên, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng gắn bó với dân hơn. Thông qua việc học tập, làm theo gương Bác, việc xây dựng phong cách làm việc trọng dân, gần dân, vì dân đã được nhiều cấp ủy, chính quyền trong tỉnh chú trọng. Các cấp chính quyền với người đứng đầu đã thực hiện quy định tiếp dân một cách thường xuyên và nề nếp với 16.320 lượt công dân được tiếp, thông qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến các lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách về di dân tái định cư... Đặc biệt công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu địa phương với người dân trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong 5 năm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện 672 lượt tiếp công dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 11.137 lượt tiếp công dân. Các cơ quan nhà nước đều đã và đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cửa đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân và được nhân dân đồng tình. Việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ; văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Nhằm cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhằm phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc các công việc của địa phương. Hàng năm Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp tổ chức các cuộc giám sát và phản biện xã hội. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 140 cuộc giám sát ở tỉnh; 157 cuộc giám sát cấp huyện; 4.837 cuộc giám sát ở cơ sở. Thông qua hoạt động này đã tập hợp, huy động sự tham gia của toàn dân trong cuộc góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở; củng cố, tăng cường niềm tin trong nhân đân.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt được những việc trên chính là cụ thể hóa những lời dạy của Bác về công tác dân vận vào thực tiễn.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục