Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy

-V.I.Lê nin đã chỉ rõ “khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết những nhiệm vụ thuộc loại khác, thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng phương pháp của ngày hôm qua” (V.I.Lê nin: Toàn tập, tập 44, tr.398, NXB Chính trị quốc gia, 2006). Do vậy, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy vai trò nêu gương, thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở…” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tr. 198) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cụ thể rõ hơn việc đổi mới phương thức lãnh đạo trong giai đoạn tới của các cấp ủy với “trọng tâm là nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo; chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới tư duy sâu sát, tầm nhìn chiến lược; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, công khai minh bạch, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, vì dân, sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm” (Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, tr. 157).

Để thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng trên, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, một nhiệm vụ có vai trò quyết định là phải làm tốt công tác cán bộ, bởi “cán bộ là gốc của mọi công việc”, do vậy, phải chú trọng và xây dựng được đội ngũ cán bộ thật sự “gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; có phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ. Các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể và công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục