Tin tưởng và kỳ vọng

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc trong niềm phấn khởi, hân hoan của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong nhiệm kỳ qua và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, quê hương cách mạng Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến đang hướng về Đại hội XIII của Đảng với niềm tin son sắt tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo của Đảng với sự phát triển của đất nước, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Với tất cả tấm lòng mình, mỗi người dân Tuyên Quang luôn tin tưởng vào một kỳ Đại hội tập trung cao trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và thống nhất trong hoạch định đường lối phát triển với tầm nhìn chiến lược đúng đắn; đồng thời sáng suốt lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới hội tụ đủ năng lực, phẩm chất, tài năng, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn Dân để đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ mới phát triển thịnh vượng, Nhân dân được thụ hưởng đầy đủ giá trị của Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục