Triển khai Quyết định 930 của Thủ tướng Chính phủ

TQĐT - Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 đã nêu rõ mục tiêu:

Mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến người dân ven biển trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo. 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương; cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhập kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam. 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Triển khai thực hiện Quyết định 930 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22-11-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Nội dung tập trung tuyên truyền: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường; các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá... 

Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức rõ chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài. 

Công tác tuyên truyền tập trung nêu gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó là các đóng góp, các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về biển, đảo; kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Quân chủng Hải quân.

Song song với công tác tuyên truyền, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Đề án của Chính phủ.

Thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 chính là một trong những nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt mục tiêu Đề án đề ra.                                                                         

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục