Vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi

- Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, gần 30 năm thực hiện. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. “Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới.

Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” (Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Quá trình đổi mới chung, đổi mới kinh tế nói riêng luôn đứng trước thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn; có lúc khó khăn, thách thức còn lớn hơn cả thuận lợi và thời cơ. Vẫn biết khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng không thể vì thế mà nói kinh tế đất nước đang chìm trong “khủng hoảng”, “đất nước lâm nguy”, “tình thế hiểm nghèo”... như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị rêu rao.

Mục tiêu, con đường cách mạng và thể chế chính trị của nước ta là sự lựa chọn của lịch sử, của dân tộc ta, của nhân dân ta. Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Điều này đã được khẳng định từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài của Đảng ta trong suốt hơn 90 năm qua. Bằng năng lực và uy tín của mình, Đảng đã tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đứng lên giành chính quyền, giành độc lập cho dân tộc , lập nên chế độ chính trị mới, vừa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta ngày càng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, bên cạnh những hoạt động như tác động, chuyển hóa; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng, “tấn công trực diện” vào vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi đa nguyên, đa đảng cố tình đánh đồng giữa những vấn đề đa nguyên, đa đảng với dân chủ và phát triển. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm hòng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chính trị ở Việt Nam.

Thực tế ở Việt Nam đã khẳng định đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho sự phát triển. Thực hiện đa đảng không đồng nghĩa với việc đất nước sẽ phát triển. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không”.

Như vậy có thể thấy rằng, Việt Nam hiện nay không cần thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Với sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục