Xây dựng, chỉnh đốn đảng là đòi hỏi khách quan

TQĐT - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 nghị quyết, trong đó có nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhìn lại lịch sử phát triển của Đảng, đặc biệt từ Đại hội VI đến nay, có thể khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

Trước hết, vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đây là bài học lớn, sâu sắc được rút ra qua hơn 86 năm hoạt động của Đảng. Đây cũng là cơ sở lý luận khoa học, kinh nghiệm thực tiễn của các chính đảng trên thế giới; là vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử, lý luận và khoa học.

Đảng ta - với tư cách là một đảng cầm quyền, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về nhiều mặt để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Cương lĩnh của Đảng đã chỉ rõ: “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn...”. Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn không chỉ tiến hành một lần, một thời gian ngắn là đủ; mà phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình hoạt động. Đây là một quy luật phát triển tất yếu, khách quan của Đảng.

Trong tình hình hiện nay, khi đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng muốn giữ vững được vai trò cầm quyền thì càng phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác đã xuất hiện sự chủ quan, lơ là, duy ý chí hoặc mơ hồ, hoài nghi, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng; xem nhẹ công tác xây dựng Đảng mà chỉ tập trung vào công tác chuyên môn hoặc công tác khác; không đặt đúng mức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Thực tế đó đặt ra đối với Đảng ta yêu cầu cấp thiết, khách quan phải tiếp tục hơn nữa; kiên trì, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực tiễn trong tình hình mới.

Nhận thức rõ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; mặc dù dự báo sẽ có những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng nhất định Đảng bộ tỉnh ta sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đảm bảo đồng bộ, có hiệu quả, xứng tầm với quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục