Xây dựng kế hoạch hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TQĐT - Ngày 11/11/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 10-HD/BTGTU hướng dẫn thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua văn bản này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể các nội dung về tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung chủ yếu; xây dựng kế hoạch hành động, xác định nội dung đột phá học tập, rèn luyện; xác định chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo; tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; về kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương khen thưởng; theo dõi, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm rõ để địa phương, đơn vị nắm vững và thuận lợi trong việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và kế hoạch hành động hằng năm, cũng như nội dung nêu gương.

Theo đó, hằng năm, các cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân (là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên) xây dựng kế hoạch hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch hành động phải đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm điểm đánh giá quá trình thực hiện. Kế hoạch hành động của cá nhân phải xuất phát từ những hạn chế, yếu kém trong thực tiễn công tác và sinh hoạt để khắc phục, sửa chữa. Kế hoạch hành động của tập thể cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được xác định trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020); tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang xảy ra tại tổ chức, cơ quan, đơn vị và gắn với nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và gắn với nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa, con người.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đoàn thể (từ chi ủy, ban chấp hành chi đoàn, chi hội trở lên), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và thẩm định nội dung kế hoạch hành động của cá nhân; tổng hợp, lưu giữ nội dung kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân và báo cáo cấp trên trực tiếp; thực hiện việc kiểm điểm kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân theo nội dung đã đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời với kiểm điểm công tác xây dựng đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; kiểm điểm đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức theo chương trình công tác hàng năm.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (các cá nhân) đều phải có bản đăng ký kế hoạch hành động cá nhân. Kế hoạch hành động của cá nhân là lãnh đạo, quản lý (là người tham gia từ chi ủy, ban chấp hành các chi đoàn, chi hội; phó thôn, bản, tổ nhân dân; phó trưởng phòng và tương đương trở lên) phải có nội dung nêu gương trước cấp dưới và trách nhiệm xây dựng tổ chức mà mình đang tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng vững mạnh. Cá nhân có nhiều chức vụ ở các lĩnh vực công tác khác nhau thì nội dung kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thể hiện bao trùm trên các nhiệm vụ cụ thể, các vị trí công tác mà mình đang đảm nhiệm.

Thời gian xây dựng kế hoạch hành động được thực hiện trong quý IV của năm trước (sau khi kiểm điểm nội dung đã đăng ký của năm trước) và được rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm.

Các tập thể và cá nhân cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 10 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (được đăng toàn văn trên báo Tuyên Quang điện tử) để tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo đạt kết quả tốt.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục