Tiếng việt | English

90 mùa Xuân có Đảng

- Xuân Canh Tý đã về cùng với mùa xuân lần thứ 90 của Đảng, mùa xuân thứ 80 của Chi bộ Mỏ Than, chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua ba cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945, nhân dân ta đã rũ bùn đứng dậy làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám -1945 thành công.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á. Đất nước ta từ đây trở thành một nước tự do, độc lập và bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Từ thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta đi lên chiến đấu và chiến thắng. Từ Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là những chiến công hiển hách của dân tộc ta trong thế kỷ 20.

Thực hiện lời Bác dạy “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cho đất nước ta, nhân dân ta. Kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.    


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo,
xây dựng Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Mỏ Than. Ảnh: Thành Công

Hòa chung với sự phát triển của cách mạng cả nước, phong trào cách mạng ở Tuyên Quang khởi đầu từ hoạt động tuyên truyền của đồng chí Hoàng Văn Lịch do tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương cử về Tuyên Quang hoạt động  năm 1937.  Đồng chí Hoàng Văn Lịch vào mỏ than làm việc, tuyên truyền giác ngộ công nhân tinh thần yêu nước, tập hợp thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn Thanh niên dân chủ. Giữa năm 1938, Xứ ủy Bắc Kỳ phân công đồng chí Vũ Mùi phụ trách phong trào Tuyên Quang. Đồng chí Vũ Mùi tiếp tục tuyên truyền trong công nhân mỏ và nhân dân lao động, tổ chức các cuộc đấu tranh chống đánh đập, đòi tăng lương, giảm giờ làm... Cơ sở cách mạng được gây dựng trong công nhân vận tải đường sông, trong nông dân ở soi Hồng Lương, soi Sính.  

Tiếp đó, Tuyên Quang đã xây dựng được nhiều cơ sở quần chúng, phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động đã có bước phát triển nhưng chưa có tổ chức Cộng sản lãnh đạo trực tiếp và thống nhất. Trong khi đó, thực dân Pháp một mặt ráo riết bắt lính, vơ vét tài nguyên phục vụ chiến tranh, một mặt ra sức đàn áp khủng bố. 

Nắm vững chủ trương của Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập Chi bộ Đảng ở Tuyên Quang. Ngày 20/3/1940, tại Mỏ than (nay thuộc tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tuyên Quang được thành lập gọi là Chi bộ Mỏ than. Chi bộ có 7 đảng viên là các đồng chí: Vũ Mùi, Lương Quang Mai, Trần Xuân Hồng, Bùi Văn Đức,  Lương Hải Bằng, Trần Hải Kế và Trần Thị Minh Châu, do đồng chí Vũ Mùi làm Bí thư. 

Chi bộ Mỏ Than ra đời kịp thời đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết phải có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo của lực lượng cách mạng ở địa phương, đưa phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân Tuyên Quang hòa vào cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Mỏ Than, phong trào cách mạng Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ, đưa đến sự ra đời của Ban Cán sự Đảng tỉnh rồi thành lập Đảng bộ tỉnh. Trong 80 năm qua, Đảng bộ tỉnh không ngừng phát triển lớn mạnh. Từ Chi bộ Mỏ Than với 7 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gần 500 tổ chức cơ sở đảng, 3.001 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn Đảng bộ tỉnh có trên 55 nghìn đảng viên. 

Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được nhiều chiến công và thành tựu to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên Quang vinh dự được Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến, nơi đặt trụ sở làm việc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và 65 ban, ngành, cơ quan trung ương. Đặc biệt, Tuyên Quang là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc gần 6 năm lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, đưa kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển trong điều kiện xuất phát điểm của một tỉnh miền núi, không thuận lợi về địa kinh tế nhất là giao thông và tài nguyên. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ có bước phát triển; nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển mạnh, vững chắc theo hướng sản xuất hàng hóa; cải cách hành chính được chú trọng nên đã thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư tại tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển nhanh, nhất là giao thông, thông tin. Du lịch thật sự khởi sắc với các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Qua 90 năm có Đảng và 80 năm ra đời Chi bộ Mỏ Than, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ tỉnh thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả bốn mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục cán bộ, đảng viên khi Người về thăm tỉnh năm 1961, nhiều năm qua, tỉnh hết sức quan tâm tới công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên.

90 mùa xuân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo nền tảng, động lực để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đó chính là cơ sở để các cấp ủy lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vũ Bé

Tin cùng chuyên mục