Tiếng việt | English

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm

- Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 67 đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.091 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy khối đã chỉ đạo UBKT phối hợp với các ban tham mưu, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với định hướng lãnh đạo của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra đối với đơn vị mình và ban hành các văn bản, nghị quyết về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Lãnh đạo Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 trao đổi công tác kiểm tra,
 giám sát của cấp ủy trong quý II-2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy khối chỉ đạo UBKT các cấp tích cực nắm chắc tình hình của tổ chức Đảng, đảng viên, chú ý những đơn vị có vấn đề về nội bộ, không hoàn thành nhiệm vụ, thành lập đoàn kiểm tra khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm, kịp thời có kết luận và đưa ra hình thức chấn chỉnh, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; cung cấp các văn bản, tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cấp ủy, UBKT, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; lắng nghe UBKT báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị, từ đó nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Đảng.

Từ 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ đã thực hiện 69 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 164 lượt tổ chức đảng và 84 lượt đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, UBKT các đảng ủy cơ sở thực hiện 72 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 191 lượt tổ chức đảng và 1.276 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc khắc phục tồn tại, thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành quy định của Đảng và những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; sử dụng nguồn kinh phí Đảng…

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, cụ thể như: Khắc phục khó khăn để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động; kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo đúng quy định, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối; có giải pháp để tổ chức sinh hoạt đảng theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư… 

Theo ông Nguyễn Tiến Khanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty MTV Lâm nghiệp Sơn Dương, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phải xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra ngay từ đầu nhiệm kỳ sát với các quy định của Đảng và tình hình thực tế đơn vị. Khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên… phải thụ lý và giải quyết dứt điểm; trường hợp có sai phạm phải thi hành kỷ luật nghiêm minh đúng với Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của địa phương, đơn vị theo phương châm “công bằng, chính xác, kịp thời”. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần để Đảng bộ Công ty MTV Lâm nghiệp Sơn Dương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: UBKT Đảng bộ Khối tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trách nhiệm của tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện nhân tố tích cực để nhân rộng, mặt khác giúp ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên.          

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục