Tiếng việt | English

Những đổi mới trong học tập Nghị quyết Trung ương bảy khóa XII

TQĐT - Đến nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã hoàn thành việc quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy khóa XII theo đúng kế hoạch, thời gian đề ra. Qua giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với công tác triển khai quán triệt, học tập tại 26 chi bộ, đảng bộ cơ sở cho thấy, nhiều cấp ủy đã quan tâm công tác chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và có nhiều đổi mới, sáng tạo để nội dung của các nghị quyết thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên.

Học tập nghiêm túc

Công tác quán triệt, học tập nghị quyết đối với nhiều chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh những năm trước đây vẫn được xem là khó khăn khi phải triệu tập đông đủ cán bộ, đảng viên vì đặc thù công việc là cán bộ, công nhân lao động làm việc theo ca kíp. Khắc phục khó khăn đó nên đợt quán triệt, học tập các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chỉ đạo, tạo điều kiện để các chi bộ, đảng bộ cơ sở được chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký thời gian học tập, quán triệt tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy khối cho biết, đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%, nhiều nơi đạt 100%. Đối với những chi bộ, đảng bộ cơ sở dưới 10 đảng viên, Đảng ủy tổ chức hội nghị tập trung theo các cụm để thuận lợi cho học tập. Đối với những đơn vị không có hội trường để học tập, Đảng ủy khối bố trí hội trường để các chi bộ, đảng bộ học tập nghị quyết. 


Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang học tập Nghị quyết Trung ương 7.

Có mặt tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang vào ngày Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập nghị quyết, chúng tôi được thấy không khí học tập nghiêm túc, nền nếp. Đồng chí Phạm Thị Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy công ty cho biết, do các bộ phận phải làm việc theo ca nên để triệu tập đông đủ đảng viên, đảng ủy ban hành văn bản triệu tập trước đó 1 tuần. Những đảng viên là bí thư chi bộ, trưởng các bộ phận đã được học tập tại hội nghị do Đảng ủy khối tổ chức thì trực tiếp sản xuất để tạo điều kiện cho các phó quản đốc, trưởng ca sản xuất được học tập. Bên cạnh đó, trong thời gian đảng viên học tập nghị quyết, công ty vẫn trả lương lao động đầy đủ theo quy định. Cũng tại hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy, các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của đảng ủy được thông qua. 

Tại hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình, dự thảo chương trình hành động và kế hoạch đã được đảng ủy gửi tới các chi bộ trước để nghiên cứu nên hội nghị không chỉ xuôi chiều là truyền đạt mà còn có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của đảng viên về các mục tiêu, giải pháp trong kế hoạch, chương trình hành động.

Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động

Nhiều cấp ủy, tổ  chức cơ sở đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động song song với học tập, quán triệt nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết được gửi tới cán bộ, đảng viên để lấy ý kiến đóng góp. Đặc biệt đối với nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã được các cấp ủy xây dựng chương trình hành động đề ra các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, gắn chặt với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng công việc. 

Mặc dù Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vẫn chưa ban hành kế hoạch, chương trình hành động nhưng Đảng ủy Công ty CP Xi măng Tuyên Quang đã chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình hành động dựa trên thực tiễn của công ty. Trong đó hướng tới mục tiêu cụ thể trả lương theo vị trí việc làm trên cơ sở thỏa thuận với người lao động. Đảng bộ cũng đề ra các mục tiêu thực hiện đúng các chính sách của Nhà nước về công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại định kỳ với người lao động để nắm bắt nguyện vọng của người lao động liên quan đến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội. 

Chương trình hành động của Đảng bộ xã Thái Sơn (Hàm Yên) cũng thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Đồng chí Đỗ Mạnh Thống, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy tập trung xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện hết sức cụ thể, khả thi trên cơ sở bám sát chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nhất là đối với nghị quyết số 26 về công tác cán bộ, đảng bộ xã đề ra mục tiêu xây dựng cán bộ chủ chốt của xã diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có từ 20% trở lên dưới 40 tuổi, 100% cán bộ chuyên trách của xã có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ nữ đạt từ 20 - 25% trong cấp ủy xã, tỷ lệ đại biểu HĐND nữ đạt trên 35%. Bên cạnh đó, đảng ủy cũng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các bí thư chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã trong thực hiện các nghị quyết. 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau khi báo cáo viên các cấp được học tập nghị quyết tại cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến, để định hướng cho đội ngũ báo cáo viên trúng, đúng và sinh động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham khảo khai thác tài liệu của các đơn vị, cơ quan tham gia dự thảo nghị quyết để cung cấp cho báo cáo viên. Qua giám sát của Ban Tuyên giáo cho thấy, nhiều nơi, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập cao, tinh thần học tập nghiêm túc. Một số nơi, thành phần học tập được mở rộng đến cả quần chúng.

Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được nhiều tổ chức đảng xây dựng sát thực, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, quán triệt nghị quyết, các địa phương cần chủ động, sáng tạo trong xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình hành động dựa vào điều kiện thực tế của địa phương, tránh tình trạng chờ kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Có như vậy mới tránh được tình trạng sao chép. Từ đó nâng cao hiệu quả của việc học tập, quán triệt nghị quyết thông qua việc phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động mang tính khả thi. 

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục